Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

diecezji Bielsko-Żywieckiej

Konkurs plastyczny – ZAPRASZAMY!

Konkurs plastyczny – ZAPRASZAMY!

W ramach obchodów Dnia Papieskiego pragniemy zaprosić uczniów Szkół Podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem „Bądźcie świadkami miłosierdzia – radość niesienia pomocy”. Celem konkursu jest przedstawienie w formie plastycznej radości płynącej z pomagania innym. Prace należy przesłać do 03.10.2016 na adres Biuro KSM ul. Żeromskiego 5-7, 43-300 Bielsko-Biała, z dopiskiem „konkurs papieski”.

Serdecznie zapraszamy.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 1. „Bądźcie świadkami miłosierdzia – radość niesienia pomocy”

 

 1. ORGANIZATOR

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

 1. ADRESAT KONKURSU

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży uczęszczających do klas I-VI szkoły podstawowej na terenie diecezji Bielsko-Żywieckiej.

 • CELE KONKURSU
 • przedstawienie oczyma dzieci i młodzieży uczynków miłosierdzia ujętych w różnych aspektach życia codziennego
 • propagowanie wśród dzieci i młodzieży niesienia pomocy wobec drugiego człowieka
 • rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci
  i młodzieży

 

 1. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs rozpoczyna się 16 września, a kończy się 3 października 2016 r.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież z klas I-VI szkoły podstawowej z terenu diecezji Bielsko-Żywieckiej.
 2. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik w formacie A4. Tematyka prac powinna być związana z miłosierdziem. Temat może zostać ujęty w różny sposób w zależności od wyobraźni uczestników.
 3. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw autorskich do nich, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) a także praw do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
 4. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

 

 1. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZANIA PRAC

 

 1. Prace należy dostarczyć pod adres: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
  Diecezji Bielsko-Żywieckiej ul. Żeromskiego 5-7 43-300 Bielsko-Biała,
  z dopiskiem: konkurs plastyczny.
 2. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i datę urodzenia, tytuł pracy ze wskazaniem szczegółowej nazwy dzieła, adres i telefon autora lub jego opiekuna, adres e-mail.
 3. Prace oddane po terminie oraz prace wykonane na innym formacie niż format a4
  nie będą oceniane. Termin dookreśla data stempla pocztowego.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas dostarczania pracy.
 5. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane autorom.

 

 • ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

 1. Komisja wyłoniona przez Organizatora Konkursu, czyli Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Bielsko-Żywieckiej, do 6 października 2016 r. wybierze zwycięskie prace w dwóch kategoriach wiekowych:
  1. klasy I-III szkoły podstawowej
  2. klasy IV-VI szkoły podstawowej
 2. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze minimum 3 (1 w każdej kategorii wiekowej) przyznając nagrody zwycięzcom.
 3. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
 4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 5. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej http://www.ksm.duszpasterstwa.bielsko.pl/

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas obchodów Dnia Papieskiego w Bielsku-Białej (9 października). O dokładnej godzinie wydarzenia oraz miejscu wręczenia nagród Organizatorzy powiadomią Uczestników mailowo.

 

 • DODATKOWE INFORMACJE

Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej http://www.ksm.duszpasterstwa.bielsko.pl/ oraz w biurze Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Bielsko-Żywieckiej pod adresem: ul. Żeromskiego 5-7 43-300
Bielsko-Biała.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej: ksm@diecezja.bielsko.pl