Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

diecezji Bielsko-Żywieckiej

Konkurs poetycki „Jan Paweł II w Beskidach”

Wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów diecezji bielsko-żywieckiej zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie poetyckim „Jan Paweł II w Beskidach”. Na Wasze prace czekamy do 25 września. Poniżej znajdziecie regulamin konkursu. Powodzenia!

Bielsko-Biała, 10 września 2017 r.

Regulamin konkursu poetyckiego
„Jan Paweł II w Beskidach”

§ 1
ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu Poetyckiego „Jan Paweł II w Beskidach” (dalej jako „Konkurs”) jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Bielsko-Żywieckiej (dalej zwane „Organizatorem”).

§ 2
UCZESTNICY

Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu diecezji bielsko-żywieckiej.

§ 3
CELE KONKURSU

• Popularyzowanie twórczości poetyckiej.
• Zainteresowanie dzieci i młodzieży poezją oraz osobą Jana Pawła II.
• Doskonalenie umiejętności językowych.

§ 4
ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Ewentualne koszty związane z uczestnictwem lub odbiorem nagród Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2. Udział w Konkursie polega na samodzielnym napisaniu przez Uczestnika i przesłaniu w wyznaczonym terminie do Organizatora wiersza spełniającego następujące kryteria:
a. forma wiersza dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców,
b. treść zgodna z tematem konkursu – wiersz powinien nawiązywać do postaci św. Jana Pawła II, jego życia, twórczości i obecności na terenie Beskidów i okolic,
c. praca musi zawierać minimum sześć wersów,
d. prace powinny być dostarczone w formie wydruku komputerowego lub pliku PDF w przypadku przesyłki drogą elektroniczną,
e. obowiązuje czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza i standardowe marginesy,
f. objętość pracy nie może przekroczyć jednej strony formatu A4 wydruku komputerowego,
g. wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany.
3. Spośród prawidłowo nadesłanych zgłoszeń zostaną wybrane zwycięskie prace.
4. Oceny merytorycznej dokona Jury konkursowe powołane przez Organizatora.
5. Decyzje Jury mają charakter ostateczny i nieodwołalny.

§ 5
PRAWA AUTORSKIE

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z potwierdzeniem praw autorskich do napisanego utworu oraz z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wiersza przez Organizatora w szczególności poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej oraz publikację.
2. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich innych osób (w szczególności rzeczywistych autorów nadesłanego utworu) wynikających z przesłania wiersza przez Uczestnika.

§ 6
NADESŁANIE ZGŁOSZENIA

1. Prace należy przesłać na adres mailowy bielskoksm@gmail.com lub dostarczyć na portiernię kurii diecezjalnej przy ul. Stefana Żeromskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała.
a. W przypadku przesłania pracy drogą mailową w tytule wiadomości należy umieścić dopisek „konkurs literacki” oraz zawrzeć w treści wiadomości dane autora pracy:
– imię i nazwisko,
– wiek i klasę,
– nazwę reprezentowanej szkoły,
– adres i telefon kontaktowy do autora dzieła lub jego opiekuna.
b. W przypadku dostarczenia pracy pod wskazany adres, należy zapakować ją w kopertę razem z danymi autora jak wyżej. Na kopercie należy umieścić opis „Konkurs literacki KSM”.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas dostarczania pracy.
3. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane autorom.

§ 7
DANE OSOBOWE

1. Nadesłanie zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora.
2. Uczestnik zobowiązuje się do podania danych osobowych zgodnych z rzeczywistością.
3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywać się będzie w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922 ze zm.) jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia laureatów, w szczególności poprzez ogłoszenie wyników Konkursu. Administratorem podanych danych jest Organizator.

§ 8
TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ

1. Zgłoszenia do Konkursu należy nadsyłać mailowo do dnia 25 września 2017 roku do godziny 23:59, albo pocztą do dnia 22 września 2017 roku, przy czym decyduje data stempla pocztowego.
2. Prace dostarczone po upływie wskazanego terminu nie będą dopuszczone do udziału w Konkursie.

§ 9
NAGRODY

1. Spośród nadesłanych prac Jury konkursowe wyłoni najlepsze utwory w trzech kategoriach wiekowych:
I. uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej,
II. uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej,
III. uczniowie klasy 7 szkoły podstawowej oraz gimnazjów.
2. Autorzy wybranych prac uzyskają tytuł laureata.
3. Dla laureatów przewidziane są nagrody, w szczególności w postaci dyplomów uczestnictwa oraz drobnych upominków rzeczowych.

§ 10
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do dnia 6 października 2016 r.
2. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora, pod adresem http://www.ksm.duszpasterstwa.bielsko.pl.
3. Uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu odbędzie się 8 października w Bielsku-Białej w trakcie diecezjalnych obchodów Dnia Papieskiego. Informacja o godzinie wydarzenia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.

§ 11
NADZÓR

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Jury konkursowe powołane przez Organizatora.

§ 12
ZMIANY REGULAMINU

Organizator Konkursu zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

§ 13
DODATKOWE INFORMACJE

1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.ksm.duszpasterstwa.bielsko.pl
2. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej: bielskoksm@gmail.com

§ 14
WEJŚCIE W ŻYCIE

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.