Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

diecezji Bielsko-Żywieckiej

Czym jest stowarzyszenie?

Krótka charakterystyka struktury stowarzyszenia

Kiedy w 1989r. wprowadzono ustawę Prawo o stowarzyszeniach usankcjonowano prawnie możliwość tworzenia w Polsce społeczeństwa obywatelskiego. Administracja państwowa nie ma możliwości poznania wszystkich naszych potrzeb, a nawet samorządy często nie docierają do tych istotnych problemów. Dlatego udostępniają nam aparat, którego zasadą działania jest rozwiązywanie problemów na poziomie lokalnym przy zaangażowaniu się społeczeństwa – STOWARZYSZENIE. Art. 2. Ustawy mówi: „Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności..Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków (r30;)”. Dzięki temu mamy możliwość rozpoznawania problemów społecznych i mamy wpływ na ich rozwiązanie. Stowarzyszenia podejmują inicjatywy oddolnie czyli same wybierają zakres działania, a wyznaczone cele mogą realizować przy współpracy z instytucjami, firmami, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi organizacjami.
Efektywność działania stowarzyszenia zależy od wielu czynników, z których najistotniejszym jest AKTYW r11; czyli ci członkowie, którzy wykazują się największą aktywnością. Jednak aby ich poczynania były odpowiednio ukierunkowane ważne jest właściwe funkcjonowanie organów stowarzyszenia.
Jak w każdej demokratycznej strukturze w stowarzyszeniu istnieje trójpodział władzy. Ustawodawczą jest Walne Zebranie, czyli zebranie ogółu członków. To właśnie WZ jak sejm podejmuje uchwały, decyduje w sprawach ważnych, ustala plany, zakres działalności i wybiera swoich przedstawicieli. Organem wykonawczym jest Zarząd/Kierownictwo z Prezesem na czele. Ich zadaniem jest kierowanie stowarzyszeniem według określonych przez WZ wytycznych, koordynowanie prac, podejmowanie decyzji operacyjnych i reprezentowanie organizacji na zewnątrz. Oceną pracy Zarządu zajmuje się trzecia władza r11; Komisja Rewizyjna, której zadaniem jest kontrola działalności statutowej i finansowej stowarzyszenia. Nie jest to jednak władza sądownicza (jak Sąd Koleżeński). Zadaniem KR jest stałe czuwanie nad prawidłowością podejmowanych decyzji i ocena ich zgodności z przepisami prawa (głównie Statutem).